Child Safe Friendly Tourism คืออะไร?

มาตรฐานทางการท่องเที่ยว ที่มีไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กทั้งชายและหญิงจากการ ค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย

วัตถุประสงค์

เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของโรงแรมและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวให้ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ

พันธสัญญาของคุณ

เครือข่ายสมาชิกทุกแห่งซึ่งเป็นภาคธุรกิจท่องเที่ยว มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการ
o ป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานที่ของโรงแรมหรือดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาประโยชน์ในลักษณะการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ
o มีมาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ
o พัฒนาบุคลากร ฝึกทักษะที่จำเป็น และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ แก่นักท่องเที่ยว คู่ค้า/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

ผลประโยชน์ของคุณ

สมาชิกภาคธุรกิจจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้
1. ความช่วยเหลือในการจัดทำนโยบายคุ้มครองเด็กสำหรับภาคธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
2. เข้าถึงหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานในรูปแบบการอบรมออนไลน์ (Online Training Module) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ
3. บริการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน โดยหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
4. ได้รับการรับรองโดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาครัฐ ในฐานะที่เป็นธุรกิจซึ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
5. สิทธิ์ในการแสดงโลโก้เครื่องหมายสัญลักษณ์ของ “Child Safe & Friendly Tourism” ในธุรกิจของท่าน ซึ่งเป็นเครื่องหมายการตลาด ที่จะได้รับการโปรโมทผ่านเว็บไซต์การจองห้องพักออนไลน์และเป็นที่จดจำมากขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย และจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวมองหา

เพิ่มเติม

เครือข่ายภาคธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

สมัครเข้าร่วมโครงการ